168 Elizabeth Street, SOHO, 3:20 pm

                         November 2017 New York City