2-8-2 Kabuichio, Shinjuku, 4:55 pm

                             April 2018 Tokyo