152 Elizabeth Street, SOHO, 7:56 pm

                          July 2018 New York